II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:163

מקורות וזכויות אנו מודים לאנשים ולמוסדות אשר נתנו לנו את רשותם להשתמש בשירים , בקטעים , באיורים ובתמונות . We thank all the organizations and individuals who granted us permission to reproduce . their material in this book שירים ולןטעים עמי : 17 ספרי הברית החדשה , 1983 , לוקס יח , 20-18 , עמ' © . 209 כל הזכויות שמורות לחברות המאוחדות לכתבי הקודש , ירושלים . עמי : 23 חוק יסוד : כבוד האדם וחירותו ( תיקון אחרון : © . ( 10 . 3 . 94 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמי : 26 חוק העונשין : תשל '' ז , 1977- סעיף " , 447 הסגת גבול כדי לעבור עבירה" ( א ) , ( 286 / תיקון אחרון : © . ( 19 . 8 . 03 כל הזכויות שמורות למדינת ישראל . עמ' : 29 יצחק אבישור ויהושע בלאו ( עורכים , ( מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון , תשל"ח , עמ' © . 11 כל הזכויות שמורות להוצאת א' רובינשטין , ירושלים . עמ' ? . 26 יוסף פליישמן , הורים וילדים במשפטי המזרח הקדום ובמשפט המקרא , תשנ"ט , עמ' © . 254-253 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים . עמ' : 37 סוזן דניאל-נטף ( עורכת , ( פילון האלכסנדרוני-כתבים , תשנ"א , כרך שני , עמ' © . 206 כל הזכויות שמורות להוצאת מוסד ביאליק ולאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , ירושלים . עמ' : 37 נחמה ליבוביץ , עיונים חדשים בספר ויקרא : בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים , תשמ '' ו , עמי © . 223 כל הזכויות שמורות להסתדרות הציונית העולמית , המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה , ירושלים . עמ' : 40 אביעד קליינברג , ניצה בן-ארי ( עורכת , ( רגל החזיר של האח גיינפרו : סיפורי הקדושים משנים את העולם , 2000 , עמ' © . 72 כל הזכויות בעברית שמורות לזמורה-ביתן מוציאים לאור , אור יהודה . עמ' : 40 ספרי הברית החדשה , 1953 , מתי , יי , 37-34 , עמי © . 18 כל הזכויות שמורות לחברת כתבי הקודש בבריטניה ובשאר הארצות , לונדון . עמ' : 44 יצחק לאור " , ערים זרות , " מתוך : שירים , 2002 , 1992-1974 עמ' . 183 הוצאת הקיבוץ המאוחד , תל אביב © . כל הזכויות שמורות למחבר ולאקו '' ס . עמ' : 53-52 משה ויינפלד " , המעשר במקרא - רקעו הממלכתי והפולחני , " בתוך : יי אבישור , ש' אברמסקי , ח' רביב ( עורכים , ( באר-שבע - כתב עת לחקר המקרא קדמוניות ישראל וארצות המזרח , כרך א , 1973 , ' עמ' . 130-122 אוניברסיטת הנגב - באר שבע © . כל הזכויות שמורות להוצאת קרית-ספר , ירושלים . עמ' . 67 שמואל אחיטוכ , אסופת כתובות עבריות - מימי בית-ראשון וראשית ימי בית-שני , , 1992 עמי . 99 הוצאת מוסד ביאליק והחברה לחקירת ארץ ישראל ועתיקותיה © . כל הזכויות שמורות למוסד ביאליק , ירושלים . עמ' : 68 משה ויינפלד , משפט וצדקה בישראל ובעמים , תשמ"ה , עמ' © . 98 כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס , האוניברסיטה העברית , ירושלים .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר