II תשובון - תשובות לשאלות ההכנה לבגרות

עמוד:154

. 2 א . העונש הוא כי הגר יעלה במעמדו על ישראל . העלייה במעמד באה לידי ביטוי ביכולתו הכלכלית של הגר להלוות כסף לאיש מישראל . הגר יהיה במעמד גבוה מאיש ישראל . ב . לפי פסוקים אלה , הגר הוא חלק מעם ישראל , מבחינה זאת שמקיימים איתו קשרי הלוואה והוא נחשב ל"אשר בקרבך . " מצד שני , ברור מהפסוקים שיש כאן שני יסודות נפרדים : גר וישראל . יש ביניהם מערכת יחסים , אבל גורל ישראל נפרד מהגר . . 3 א . שלושת הפסוקים מגבילים את האפשרות לקחת כמשכון חפצים המהווים תשתית לקיום היומיומי . הפסוקים מדברים כד אוסרים לקחת ריחיים ורכב , שהם הכלים הביתיים לטחינת קמח להכנת לחם , ובגד אלמנה . הכתוב בשמות כה מגביל את האפשרות לקחת בגד כמשכון ומתיר לקחת אותו רק בשעות שהאדם אינו זקוק לו . ב . על פי שמות כב , 23-22 , ה' מאיים שיגיב כלפי מי שיפגע באלמנות וביתומים במידה כנגד מידה : אשתו וילדיו יהפכו לאלמנה וליתומים , או במילים פשוטות : עונש מוות בידי שמים . . 4 א . דין משכון , בשונה מהאיסור י 9 א , " ] Wn איני חובה משפטית אלא הנהגה ראויה . משום כך הוא מנומק לא באופן נחרץ אלא מכוח העובדה שהאל מרחם " , כי חנון אני . " ב . המקרה של בגד אלמנה אינו הנהגה מוסרית טובה אלא חובה משפטית . ג . סביר להניח כי הוראה הדורשת מהאדם לפעול לפנים משורת הדין אינה חוק משפטי אלא חובה מוסרית . . 5 א . המשותף לכתוב בדברים כד , 13-12 , ולחוק בשמות כב , 26-25 , הוא ששני החוקים מחייבים להחזיר ללווה את משכון ( עבוט ) השמלה "עד בא השמש" - כלומר עד סוף היום . , ב . החוק בדברים כד , 13-12 , מוסיף את הבטחת האל לתמורה : "וברכך £ cr , י ^ ןל תהיה צךלןה ל י פני ה' אל ו היך . " ג . ההבטחה לברכה ולכך שהאדם יהיה צודק לפני האל , לא אופיינית לחוק משפטי רגיל . החוק מציג את חובות האדם ולא מבטיח תמורה "רוחנית " כזו . הבטחה זאת הולמת דרישה מוסרית . ד . סעיף 241 בחוקי חמורבי דומה לחוק המקראי מבחינה זאת שהוא אוסר על לקיחת חפץ שהוא בסיסי וחשוב לקיומו של הלווה . השור הוא אמצעי עבודה של הלווה , אשר יכול לאפשר לו את החזרת ההלוואה . החוק בחוקי חמורבי שונה מבחינה זאת שהענישה בו היא קונקרטית - קנס כספי . לעומת החוק המקראי , שבו לא מפורטת דרך הענישה המשפטית אלא מובא איום כללי . . 6 א . דברים יד : 29-28 , חובת הענקת מעשר לעני . ב . ויקרא יט : 10-9 , פסוקים אלה מחייבים השארת לקט מקציר השדה - חובת העשיר לתת מרכושו ומיבולו האישי לנזקק . ג . דברים טז : 14-9 , שיתוף היסודות החלשים בחברה בשמחת החג . ד . דברים טו : 11-1 , שמיטת הכספים . בכל אחת מהדוגמאות האלה החובה מוטלת על האדם הפרטי , ולא על כלל החברה . תשובות ^ א 6 ת W פרק : 4 חוקי עבד ואמה ( השאגות מופיעות בעמי ( 101-100 . 1 א . שמות כא , 6-1 עוסק בעבד עברי . על פי פסוק 2 עבד זה הוא עבד לשש שנים , ובשנה השביעית הוא משתחרר . כ . חוקי המשנה המתווספים בפסוקים - : 6-3 אם בא לבדו - יצא לבדו . - אם בא נשוי - יצא עם אשתו . - אם התחתן בעת היותו עבד וילד ילדים - האישה והילדים ישארו ברשות האדון . - אם בחר העבד להישאר ברשות האדון - יש לרצוע את אוזנו כסימן לרצונו להישאר .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר