דיני רצח

עמוד:105

עיינו בשמות כא : 14 , א . על פי פסוק זה , באיזה מקרה המזבח אינו משמש מגן מפני עונש מוות ? ב . עיינו במלכים א , ב . 34-29 בפסוקים אלה המלך שלמה מחליט להרוג את יואב למרות שהוא אוחז בקרנות מזבח . האם החלטתו תואמת את החוק שבשמות כא ? 14 , הסבירו . ערי המקלט בחוקי המקרא קיים עיסוק נרחב במתחמים המספקים הגנה לרוצחים . המחוקק בספר דברים ובספר במדבר דואג לכך שיוקמו ערי מקלט , ערים שרוצחים יוכלו להימלט אליהן ולקבל הגנה עד שיתברר דינם . להבדיל מתרבויות אחרות באזור , בחוק המקראי האזורים המוגנים - המזבח או ערי המקלט - אינם מעניקים הגנה לכל רוצח . אמנם כל רוצח רשאי להימלט לעיר המקלט ולקבל בה הגנה עד שיתברר דינו . אך רק רוצח שמתברר כי פעל בשגגה , כלומר מתוך טעות או אף רשלנות , ולא מתוך כוונה להרוג , יזכה להגנה . לעומת זאת רוצח שמתברר כי פעל מתוך כוונה מודעת להרוג , יוסגר לידי גואל הדם . אם אין לנרצח קרובים , הוא יומת בפקודת בית הדין . מנגנון זה מבטיח שאנשים חפים מפשע , אשר על פי החוק המקראי אינם צריכים למות , לא ייהרגו בידי גואל הדם הפועל מתוך רגש נקמה . שיקול הדעת המשפטי יקדים , אם כן , את התגובה הרגשית המיידית , הלא מבוקרת . בנוסף יעודד חוק זה רוצחים להסגיר את עצמם לידי השלטונות . £ א . עיינו בבמדבר לה 25-11 , ( היעזרו בביאורים שבתחתית העמוד : ( כתבו לפי פסוקים אלה איך החוק המקראי מבטיח ששיקול הדעת המשפטי יקדים את התגובה הרגשית , גם במקרה של רוצח בשגגה וגם במקרה של רוצח במזיד . ב . עיינו בבמדבר לה . 34-29 , פסוקים אלה עוסקים בשופט ובשאלות כיצד עליו לשפוט את הרוצח ולפסוק את דינו . מהו התנאי המוצג כפסוק ? 30 מהי עיר המקלט המקראית ! האמ היא מעין הרחבה של מקום הפולחן המעניק מגן לרוצח , או שמא היא עיר אזרחית לכל דבר המשמשת גם כמקום מקלט ! האם עיר המקלט נתפסת כמקום המגן על הרוצח , או כעונש לרוצח ! האם אפשר לראות בהקמת ערי המקלט עדות לכך שלמעשה החוק המקראי מתיר גאולת דם ! כמו בסוגיות מקראיות רבות , גם לשאלות אלה אין תשובה אחת . חוק המסדיר את מעמדן של ערי המקלט מצוי גם בספר במדבר וגם בספר דברים , ובכל אחד מהספרים התשובות לשאלות אלה שונות מעט . ) נראה כי על פי תפיסת המחוקק בבמדבר לה , עיר המקלט היא מעין הרחבה של מקום הפולחן שהגן על רוצחים נמלטים . ביאורים במדבר ל \ ז \ : 1 והקךיתם - תכינו . . ובצך ; ה - במארב .

מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר