רשימה ביבליוגרפית

עמוד:681

גרוס , נחום , "כלכלת ישראל , " 1967-1954 העשור השני תשי"ה-תשכ"ח , עורכים צבי צמרת וחנה יבלונקה , ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשס"א , עמ' . 46-29 גרוס , נחום , "המדיניות הכלכלית של הממשל הבריטי המנדטורי בארץ-ישראל , " קתדרה , 24 ( השמ"ב , ( עמ' 25 ; 180-153 ( תשמ"ג , ( עמי , 168-135 גרוס , נחום , "המדיניות התקציבית של ממשלת ארץ ישראל בשנות העשרים והשפעתה על התפתחות המשק היהודי , " קתדרה , , 1980 , 16 עמ' . 78-74 גרוס , נחום , "המשק היהודי בארץ-ישראל בשנים ללא תווית : , " 1932-1928 הציונות , ט , תשמ"ד , עמ' . 220-207 גרוס , נחום , "קליטת עולים אקדמאים בשנות העשרים והמחקר ההידרולוג , '" הציונות , "' ב , תשמ"ז , עמי . 140-127 גרינברג , יצחק , חשכו ; ועוצמה , תקציב הכיטחו ; ממלחמה למלחמה , 1967-1957 תל אביב , משרד הביטחון , תשנ"ז . דגניה נ , ' קורות ורשומות , חבר הקבוצות ורגניה י , תש '' ו . דיין , שמואל , עם אמת ההתישבות , רמת גן , מסדה , תשכ"ז . דינור , בן ציון , סלוצקי , יהודה ואחרים ( עורכים , ( ספד תולדות ההגנה , א-ג , תל אביב , מערכות , תשט"ו-תשל"ב . הבר , איתן , היום r'ww מלחמה , זכדונותיו של תת אלוף ישראל ליאור , המזכיר הצבאי של ראשי הממשלה לוי אשכול וגולדה מאיר , תל אביב , עידנים , תשמ"ח . הורוביץ , דור , חיים כמוקד , רמת גן , מסרה , . 1975 הורוביץ , דוד , הכלכלה הארצישראלית בהתפתחותה , מהדורה שנייה , תל אביב , דביר , תש"ח . הלוי , נדב , קלינוב מלול , רות , ההתפתחות הכלכלית של ישראל , ירושלים , אקדמון , תשכ"ט . הכהן , דבורה , הגדעי ; והדידליט , התיישבות העולים בנגב כעשור הראשרן למרינה , תל אביב , עם עובד , . 1998 הכהן , דבורה , עוליס כסערה , העלייה הגדולה וקליטתה כישראל , , 1953-1948 ירושלים , יד יצחק בן צבי , תשנ"ד . הראל , איסר , בטחו ; ודמוקרטיה , תל אביב , עידנים , תשמ"ט . ואלך , יהודה , אל הדגל , הקמת צכא עממי תוך כדי מלחמה , הצבא הפדרלי כארצות הכרית כמלחמת האזרחים וצה"ל כמלחמת העצמאות - מחקר משווה , תל אביב , משרד הביטחון , . 1997 ויץ , יחיעם , "אבי אבות הקונסנזוס , לו אשכול - האיש וזמנו , '' העשוי השני תשי"ה-תשכ"ה , עורכים צבי צמרת וחנה יבלונקה , ירושלים , יד יצחק בךצבי , תשס"א עמי . 192-167 זיו , חני וגלבר , יואב , כני קשת , מאד , שנות מאבק חמישים שנות צה"ל , תל אביב , משרד הביטחון , . 1998 טבת , שבתי , קלב"ן , איש דור , . 1992 טבת , שבתי , קללת הכרכה , מהדורה שנייה , ירושלים , שוקן , תשל"ג . טבת , שבתי , קנאת דוד , א-ג , ירושלים , שוקן , תשל"ז-תשמ"ז . טל , דוד , תפיסת הכיטחו ; השוטך- של ישראל , מקורותיה והתפתחותה , 1956-1949 באר שבע , אוניברסיטה בן גוריון בנגב , תשנ"ח . טל , ישראל , בטחו ; לאומי , מעטים מול דכים , תל אביב , דביר , השנ"ו . ידלין , אשר , עלות , ירושלים , עידנים , . 1980 יזהר , מיכאל , ארצות הכרית והמזרח התיכו , ; המד ניות האמריקאית כלפי המזה"ת , 1973-194 7 הל אביב , עם הספר , תשל"ר . יניב , אבנר , פוליטיקה ואסטרטגיה כישראל , תל אביב , ספרית פועלים , תשנ"ד . כהן , אבנר , ישראל והפצצה , ירושלים ותל אביב , שוקן , תש"ס . כספי , דן ולימור , יחיאל , המתווכים , אמצעי התקשורת כישראל , 1990-1948 הל אביב , עם עובד , . 1992 כפכפי , איל , לכו ; אנטי משיח , תל אביב , עם עובד , . 1998 לופבן , חד , לוי אשכול , תל אביב , עם עובד , . 1965 לורך , נתנאל , קורות מלחמת העצמאות , גבעתים , מסדה , ידיעות אחרונות , . 1989 ליסק , משה , העלייה הגדולה כשנות החמישיס כשלונו של כור ההיתוך , ירושלים , מוסד ביאליק , . 1999 ליסק , משה ועורך , ( תולדות היישוב היהודי כאד ךישדאל מא ; העלייה הראשונה , תקופת המנדט הבריטי , א-ב , ירושלים , מוסד ביאליק והאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים , תשנ"ד , תשנ"ה . מאיר , גולדה , ח , " תל אביב , מעריב , . 1975 מורים , בני , לידתה של כע"ה הפליטים הפלסטינים , 1949-1947 תל אביב , עם עובד , תשנ"א . מוריס , בני , מלחמות הגבול של ישראל , 1956-1949 תל אביב , עם עובד , . 1996 מייזל , מתתיהו , המערכה על הגול , ; יוני , 1967 תל אביב , משרד הביטחון , . 2001 מנור , אלכסנדר , "לוי אשכול ( 1969-1895 ) השקפתו הציתית סוציאליסטית במלאה עשרים שנה למותו , " מהכרות למחשבה סוציאליסטית , , 1989 , 13 עמ' . 182-179 מצר , יעקב וקפלן , עודד , משק יהודי ומשק ערכי כאד ך שדאל , תוצר תעסוקה וצמיחה כתקופת המנדט , ירושלים , המכון למחקר כלכלי ע '' ש פאלק , תשנ"א .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר