ג. השנים האחרונות במשרד האוצר - "מדיניות כלכלית חדשה" נוספת

עמוד:380

( ה ) הממשלה תוסיף לסייע במתן הלוואות פיתוח בתנאים נוחים ; היא תסייע בהכשרת עובדים ובאמצעים אחרים להקמת מפעלים חדשים ולייעולם של מפעלים קיימים . אולם נקפיד על כך שהסיוע יינתן רק לאותם המפעלים אשר לאחר תקופה לא ארוכה של הכשרה והסתגלות יוכלו לעמוד בתנאים של התחרות בשוק החיצוני והפנימי כאחד . ( ו ) הממשלה תקבע בקרוב את המסגרת וההנחיות לתכנון הפיתוח של ענפי המשק השונים לתקופה של ארבע חמש שנים . באופן זה נפעל לפיתוח המשק על פי תכנית לטווח ארוך . ( ז ) הממשלה תפעל , בשיתוף עם ההסתדרות , לקביעת הסדרים שיבטיחו ייעול העבודה במפעל , בייצור ובשירותים הממשלתיים והציבוריים . פרק שלישי - ייצוב המשק ומניעת אינפלציה . ( ח ) הממשלה תנקוט אמצעים כדי להבטיח את יציבות המחירים . היא תבטיח אספקה שופעת של מוצרים מקומיים ומוצרי ייבוא כאחד , ובמידת הצורך תיתן תמיכות מתקציבה למניעת התייקרות של מוצרים חיוניים . מחירי השמנים לא ישתנו , מחירי הסוכר לא יועלו ; כן תימנע הממשלה ככל האפשר מהעלאת תעריפי השירותים שלה . ( ט ) הממשלה תנקוט אמצעים למניעת רווחים בלתי מוצדקים ולצמצום הוצאות מופרזות במפעלים , הוצאות הגורמות להעלאת מחירים . בכוונתנו להגביר את הפעולה במסגרת חוק ההגבלים העסקיים , לשם מניעת רווחים גבוהים . כמו כן נפעל באמצעים פיסקליים למניעת רווחי יתר אם יתעורר הצורך בכך . ( י ) הממשלה מתכוננת , בשיתוף עם ההסתדרות , לקבוע הסדרים מתאימים לשם ביצוע העיקרון שכל העלאה בשכר לא תעלה על שיעור העלייה בתרומת העובדים להעלאת התפוקה הלאומית הנקייה . בהתאם לכך חלק הולם מתוספת הייצור יוקדש להוזלת מחירי תוצרתנו בשוקי חוץ , ורק חלק יופנה להעלאת ההכנסות . ( יא ) הסדר תוספת היוקר יקוים . ( יב < במכלול המאמצים שייעשו מצד כל הגורמים להבטחת היציבות במשק תתרום הממשלה את חלקה על ירי הימנעות מהעלאת שיעורי המסים , פרט כמובן למימון צורכי חירום בלתי צפויים . עם זאת נשקוד על שיפור גביית המסים בכלל ועל גביית מס אמת מבעלי הכנסות גבוהות וחברות בפרט . ( יג ) הממשלה תפעל כדי להניע את בעלי הפיצויים האישיים להוסיף ולהפקיד חלק ניכר מכספי הפיצויים בפיקדונות לזמנים קצובים בבנקים בתנאים המבטיחים הכנסה נאותה . ( יד ) נשקוד על איזון משק הכספים של הממשלה , הן תקציבית והן קופתית . ( טו ) האשראי הבנקאי לציבור יורחב בשיעור שאינו עולה על שיעור הגידול בתפוקה הראלית . ( טז ) נגביר את מאמצינו להעלאת רמת החיסכון תוך ביטחון שייצוב המשק והמטבע על בסיס איתן יגביר את הנטייה לחיסכון בכל שכבות הציבור . ( יז ) כל הצעה לקבלת מלוות חוץ תיבחן , בטרם אישורה , מנקודת ראות של אורך מועד המלווה , התרומה הנובעת מכך להעלאת רמת הייצור במשק והצורך במטבע חוץ למטרה זו . ( יח ) העמדת הלירה הישראלית על שער יציב מאפשרת הפסקה של קבלה מלוות או נתינת מלוות תוך הצמדה לשער המטבע . מובן מאליו שהממשלה תעמוד בכל התחייבויותיה הנובעות מסעיפי ההצמדה על איגרות חוב שהיא הוציאה בעבר ועל חובות אחרים שלה . הממשלה תבחן את האפשרות של קביעת סידורים מתאימים לגבי מועדי פירעון ההלוואות הצמודות של מתיישבים חקלאיים ושל יצרנים בענפים אחרים , אם הכנסתם לא תעלה . הממשלה תשקול את האפשרות למתן הקלות לפי הצורך במועדי הפירעון של הלוואות צמודות לשער שניתנו למשתכנים בדירות עממיות . עד כאן מה שפורסם בשידור לאחר ישיבת הממשלה . ועתה הרשוני נא להעיר כמה הערות נוספות . עתה יכול אני לומר כי הציבור בכלל הראה מידה נאותה של בגרות אזרחית .

ישראל. ארכיון המדינה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר