לוח :1 ממוצעים וסטיות תקן של שאלון מיתוסי אונס לפי מגדר (בציוני Z)