שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם

עמוד:13

. 17 גופו קולה המבעיר את הבעה * 15 תניא הנכנס לחצר בעל . 18 הבית שלא ברשות כ'ול אעלם אן כל בהימה תקתל שכץ פאנהא . 19 תקתל עלי כל וגה לא פרק באן ילזם אלבעלים כופר או לא ילזמהם . 20 לא פרק רשות הרבים או רשות הניזק ועלל רב משה ש ' צ ' דלך וקאל . 21 אן אלסבב פי דלך אנה קנס פי וזק צאחבה לאן אלמאל ענד בעץ . 22 אלנאס עדיל אלרוח פאדא ערף אן אלאדיה מן הדא אלשור תעדמה . 23 הדא אלשור באלכליה לאנה אסור בהנאה ומא ינתפע מנה בשי יחרסה . 24 גאיה מא ימכנה דלך וקאל בעץ' אלתלאמיד לרבינו מש ' ש ' צ ' כיף נעמל . 25 באלשור אדא כאן הפקר או הקדש אלדי יוקתלו ומא להם בעלים ואלתעליל . 26 אלדי דכרה סיידנא אנמא הו קנס פי חק אלבעל פגאוב וקאל אן הו אלי . 27 יקתלו לארתפאע אלאדיה ען אלכלק כמא יקתל אלכלב אלכלב (!) וגירה מן . 28 אלמודיין * הנהו עיזי [ דבי ] תרבו דהוו קא מפ > ס < די ליה לרב יוסף כו'ל . 29 מן אלמעלום ואלמשהור אן רב יוסף כאן סגי נהור ואן אביי תלמידה . 30 ותפסיר בשחתר [ ה ] אלדי קאל אביי [ ] ן דחייב רחמי שנאי כי יבער איש . 31 שדה וכו ' ל אן תכון אלבהימה חפרת ואכלת אי נמי תפל גודא תרגום ע '' א סוגיה א . 1 ומאמר זה של רמי בר יחזקאל נדחה והעמידוה [ שאין לחייב ] . 2 את בעל התרנגול נזק שלם עד אשר הועד בזה הדבר שלוש פעמים . [ ] . 3 [ היה קשה ] לבעל ההלכות ז"ל איך חייב בעל התרנגול שהושיט [ ראשו ] . 4 לאויר כלי זכוכית שיש בו זרעונים שהוא דרכו חצי [ נזק ] . 5 וכאשר לא היו בו זרעונים הרי הוא משונה וחייב חצי , ואם היה . 6 זה אשר בו זרעונים חייב חצי נזק וזה אשר לא היה בו דבר חייב . 7 חצי נזק מאי בינייהו . ומחמת [ קושיה ] זו הכריע בהלכות 5 ו צ"ל 'הבערה ' . 16 צ " ל 'אלדי . ' 17 השלמה זו מסופקת והיא מסתמכת על ההשלמה בתחילת השורה השלישית שגם היא אינה ודאית .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר