שיעור בהלכות הרי"ף מבית מדרשו של הרמב"ם

עמוד:12

. 23 מנה חצי נזק פכיף לזמנא אלפתא ואדנא נזק שלם ואעטי אלעלה [ ] וקאל א [ ן ] . 24 אורחיה נמי לסרוכי ומיסלק וליס הוא אוחיה בל דלך שינוי גאוב ש ' צ ' מן . 25 חית אן אן תם ליפתא יכון דלך אורחיה בל אדא לם יכון תם שי ואכל ושינה . 26 מא ילזם גיר חצי נזק * ואם נהנית משלמת מא שנ [ הנית ] כול' מעני דלך . 27 אדא אכלת ונהנית [ ברשות ] הרבים משלמת מה [ שנ ] הנת ולא ילזמהא . 28 ברשות הרבים מה שהזיקה לאן נ [ ז ] ק ברשות הרבים פטורה בל ישלם . 29 מה שנהנית והו דמי עמיר לאן אלדי קאל עמיר כאן אלעמיר ענדה . 30 ארכץ מן אלשעורים ואלי ! יקול דמי שעור [ ים ] בזול כאן אלשעורים . 31 ענ > ד < ה ארכץ פלא יגרם אלא אר [ כץ ] מא יכון מטרה פי דלך אלוקת . 32 שעורים או עמיר אמ ' רב יהו' אמר רב הונא הדר בחצר ע '' ב . 1 [ חבירו שלא מ ] דעתו אינו צריך להעלות שכר משום שנא ' ושאיה יוכת . 2 [ שער ] תכלו [ ] אמ ' מר בר רב אשי לדידי חזי לי ומנגף בי תורא ] . 3 ) ן ירי אלאנ [ סאן ] אלבית אלכל כיף יכרב מתל מא יעמל אלתור ויפסד [ ] . 4 אנא נרי אלסוס כיף יעמל פי אלכשב כמא יעמל . 5 אלשור בבא [ ] ר בל אדא פי אלבית שי מא מנע אלסוס מן דלך . 6 ואלדי יקול ביתא דמיתבא יתבא הו אלסכן אלמחץ' לאן לא ימנע מן דלך . 7 אלא אלנפס * איתמר אישו ר' יוחנן אמ' משום חציו כול' אעלם אן הדה . 8 אלמסאלה אכתלף פיהא ר יוחנן וריש לקיש וקאל רבא אן קרא ומתניתין . 9 מסייעא ליה לר ' יוחנן דאמ' אישו משום חיציו אמא אלקרא פקולה כי תצא . 10 אש וכו'ל וקאל אכר אלפיסוק המבעיר את הבערה כאילו בידו הזיק וו . שמע מינה אישו משום חיציו ומתניתא דתניא פתח הכתוב בנזקי . 12 ממונו פסר רב משה ש ' צ ' פי דלו אול מא [ אפ ] תתח פי אלאדיאת . 13 באלשור אד הי ממונו אד קיל וכי יגח שור איש את שור רעהו וסיים . 14 בניזקי גופו קולה פי אכר אלכל כי תצא אש וגי ופי אכר אלפיסוק המב' . 15 את הבערה ורבנו חננאל יקול ז'ל אן דלך גמיעה פי פסוק ואחד . 16 פתח הכתוב בנזקי ממונו קולה כי תצא אש וסיים בנזקי 12 צ " ל 'אורחיה . ' 13 צ " ל 'ואלה . ' 14 כאן אמור להיות סימן המפסיק בן הסוגיות אך הוא אינו נמצא .

מכון בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר