פרק ראשון: שתי תפיסות הוראה בסיסיות

עמוד:5

ההבראה כטדע יישגטי בהוראה , בדומה למדעים יישומיים אחרים כמו חקלאות ורפואה , חייבים לשלוט בתאוריות ובגופי ידע שמקורם במקצועות יסוד ובמקצועות עזר רלוונטים וחייבים להפגין יכולות ושליטה באסטרטגיות ליישום הידע הזה בתחום התופעות או הבעיות שבו המורה עוסק . על המורה לשלוט בתחומי הדעת , בדיסציפלינות שהוא אמור ללמד , בנושאים שונים כתחומי הפסיכולוגיה הקוגניטיבית ( תאוריות למידה ותאוריות מוטיבציה למשל , ( בפסיכולוגיה התפתחותית ( התפתחות קוגניטיבית , ריגושית , מוסרית , למשל , ( בנושאים בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית , בתורות מדידה והערכה , בפילוסופיות חינוכיות ובמגמות בתולדות מחשבת החינוך , בתורות ההכרה ובפרקים אחרים במקצועות עזר , שעליהם תיבנינה הדידקטיקה והפדגוגיה היישומית שהמורים יידרשו להפגינן הלכה למעשה בהוראה בכיתה . תפיסה זו הולידה את גישת הנדבכים בתכניות ההכשרה , ( Sykes and Bird , 1992 ; Zeichner , 1990 ) שלפיה תכניות אלו נסמכות על מבנה היררכי הבנוי על נדבכים ברצף עוקב . זוהי לרוב הקונצפציה המנחה בתכנון וארגון תכניות ההכשרה באוניברסיטאות ובמכללות בארץ . 9 רק ראשון : שתי תפיסות הוראה כסיסיות חוקרים רבים בוחנים את ההוראה , את מהות העיסוק בה ואת זיקתה אל עיסוקים אחרים תוך שימוש בהגדרות מתארות-דנוטטיביות . יש הרואים את ההוראה כעיסוק שבו המורה מעבד מידע ממקורות שונים ומקבל החלטות בשלבי תכנון ההוראה , ביצועה ולאחר סיומה . ( Clark & Peterson , 1986 ) making Teaching as information processing and decision - אחרים רואים את ההוראה כמאופיינת במצבי דילמה , שבהם המורה נדרש להציע פתרונות שלעולם הם חלקיים ובעלי אופי של פשרה בין מחויבויות סותרות . ( Lampert , 1985 ) Teaching as dilemma problem solving יש ששמים את הדגש על העיסוק בהוראה כאומנות ומאפיינים אותה בעיקר בשליטה במיומנויות ( Skills ) המעניקות למורה את מעמדו המקצועי . ( Brown & Mclntyre , 1986 ) Teaching as a craft - ברקע ההגדרות האלו ניתן לחשוף תפיסות מושגיות רחבות יותר . שתי תפיסות המייצגות דגמי חשיבה וחקירה מובחנים בולטות בספרות העוסקת במחקר ההוראה ובמחקר התפתחות המורים והכשרתם המקצועית . התפיסה הראשונה רואה את ההוראה בכיתה כמדע יישומי , Teaching as applied science - והתפיסה השנייה רואה את ההוראה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי . ( Zeichner , 1990 Kagan , 1993 ;) Teaching as reflective practice -

מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר