תוכן העניינים

עמוד:5

פרק טו מחלקת הבריאות 178 מבוא ? 178 הרקע , 178 הקמת מחלקת הבריאות והתוויית תפקידיה ; 179 תפקוד וארגון \ 183 סגל העובדים והרכבו ; 186 מחלקת הבריאות והיישוב היהודי ; 188 הערות מסכמות 190 פרק טז חקלאות , דייג וייעור 192 מבוא 1 192 בעיות יסוד במדיניות החקלאית הקולוניאלית הבריטית ; 192 הקמת מחלקת החקלאות ; 194 המשטר הקרקעי ובעיותיו 1195 פעילות שוטפת של מחלקת החקלאות ; 197 המנהל החקלאי בתקופת מלחמת העולם השנייה 198 דיג ; 200 ייעור ; 202 הערות מסכמות 203 פרק יז סטטיסטיקה ממשלתית 205 מבוא 205 י הרקע הקולוניאלי 1205 ציוני דרך בהתפתחות הפונקציה ; 207 הערות מסכמות 209 פרק יח סיום המנדט והסדרי יישוב תביעות 211 עם הממשלה היורשת מבוא ; 211 הסכמים כלכליים עם סיום השלטון הבריטי ; 212 תחומים כלכליים תלויים ועומדים עם סיום המנדט ; 213 תהליכי המעבר , 215 תהליך המשא והמתן וההסכם בין בריטניה וישראל ; 217 הסדרים עם ירדן ומצרים ; 218 הערות מסכמות 219 פרק יט לשאלת המורשת הפוליטית של ממשלת המנדט 221 מבוא ; 221 ביורוקרטיה והתפתחות פוליטית ; 222 הממשל והדואליות של החברה הארץ ישראלית ; 224 שלטון המנדט ואלמנטים של דמוקרטיה ; 226 קליטת המורשת הפוליטית של ממשלת המנדט במדינת ישראל ; 227 הערות מסכמות 231 נספחים . 1 מקורות עיקריים . 2 233 עובדי מדינה לפי עדה ומחלקה ממשלתית ( דצמבר . 3 235 ( 1945 ממלאי תפקידים בכירים בשירות הקולוניאלי ובממשלת המנדט . 4 237 ( 1948-1917 ) ממשלת המנדט : תשתית פיסית ונכסים עיקריים 239 מפתח 243

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר