תוכן העניינים

עמוד:3

תוכן העניינים בפתח הספר 7 פרק א מבוא 11 פרק ב מיסוד המערכת ושאלת המחויבות הכפולה 14 מבוא 114 המחויבות הכפולה כהנחת יסוד במערכת המנדטורית 15 פרק ג יסודות הממשל — ההיבט הפורמלי 18 המנדט כצורת שלטון j 19 כתב המנדט על ארץ ישראל ; 21 דבר המלך במועצתו ; 22 1922 סיכום 23 פרק ד מנהל ופוליטיקה קולוניאלית : המקרה הארץ ישראלי 25 ייחוד בעיות הממשל הארץ ישראלי 28 פרק ה המערכת המוסדית 31 מוסדות חיצוניים בעלי השפעה על הממשל הארץ ישראלי ; 31 סיכום 35 פרק ו המזכירות הראשית 37 מבוא ו השירות המנהלי ; 37 המזכירות הקולוניאלית > 38 הקמת המזכירות הארץ ישראלית ושלבי התפתחותה המוקדמים 39 ן בעיות אופרטיביות ; 41 המזכירות הראשית והטיפול בבעיות יהודיות וערביות ; 43 סגל העובדים ; 44 ארגון המזכירות בתום תקופת המנדט : 45 יחידות הכפופות למזכירות הראשית ; 47 סיכום 48 פרק ז מנהל המחוז 49 מבוא ; 49 המעבר מן המבנה העותומני אל המבנה הבריטי ; 50 ההיבט הפוליטי של מנהל המחוז ושאלת דרג הייצוג המקומי ; 53 תפקידים וסמכויות ; 55 בעית ירושלים ; 59 תפקידים ביטחוניים ופוליטיים ; 60 מבנה הסגל של מנהל המחוז והרכבו ערב סיום המנדט ; 61 הערות מסכמות 62

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר