הקדמה למהדורה הראשונה

עמוד:12

הקדמה למהדורה הראשונה יותר משביקש ר ' אברהם אבן עזרא לד . סתיר את סודותיו , הוא התקשה לבטא בבהירות את מחשבותיו . החשיבה שלו קטועה וקופצנית , הטיעון נרגש , וכחני ואסוציאטיבי , והניסוח של דבריו קצר מדי ונוטה לרמזנות . הקורא שהוא שיווה לנגד עיניו אמנם לא קנה חכמה ודעת כמוהו במקרא , בלשון , בהגות ובמכלול המדעים , אך אפשר היה להניח בביטחה שבקיאותו תאפשר לו למקם בנקל את שפע המובאות ולהאחיז אותן בהקשרן , והרגלי הלימוד שלו היו אמורים לאפשר לו להבין דבר מתוך דבר . קשה להעריך כמה מקוראיו של ראב"ע אכן היו בעלי שתי הסגולות האלה , אולם ריבויים של הםופרקומנטרים מעיד שפירושיו טעונים פירוש והרחבה , שהכתובים שהוא מביא כראיות מצריכים איתור וביאור לגופם , ושרמזיו מתפענחים על ידי השוואתם להגדים מקבילים ( שלעתים הם נהירים יותר ) ובעיקר על ידי בירור רקעם הענייני וההשקפתי . מלאכתם של כותבי הפירושים לפירושיו למקרא ולכתביו האחרים חייבה השלמה בידי חוקריו , שביררו את דרכו בתחומים השונים — בפרשנות המקרא , בחקר הלשון , במדעי הטבע ובהגות היהודית — וביקשו לצרף את כל מה שכתב בעניין מסוים לכדי משנה סדורה ונהירה . ומשום שלגביו כל ענפי הדעת היו שזורים זה בזה ותלויים זה בזה ( כפי שהוא מטעים בלהט רב בשער הראשון של 'יסוד מורא , (' כל מה שמתברר באחד מהם מסייע , במישרין או בעקיפין , גם להבנת האחרים . כל האמור לעיל תקף במיוחד לגבי יצירת הזקונים של ראב " ע 'יסוד מורא וסוד תורה . ' ספר זה קשה להבנה עוד יותר מפירושיו , בעיקר משום שמעצם היותו ספר הגותי הטיעון שלו מופשט יותר והוא מיועד לקהל קוראים נבחר יותר . בדומה לכתביו בענייני לשון , אסטרונומיה ואסטרולוגיה , 'יסוד מורא ' הוא בגדר מונוגרפיה עצמאית , המוקדשת לנושא אחד — הבנת המצוות כמפתח ליסודות האמונה ולמהות הפנימית של התורה . הנושא הזה נידון משני היבטים המזינים זה את זה : ביקורת נוקבת של מניין המצוות המקובל , ובירור שכלתני עקיב של טעמי המצוות ומטרותיהן . הזיקה של 'יסוד מורא ' לפרשנות המקרא אינה שולית , כמו זיקתן של שאר המונוגרפיות , אלא היא ישירה ומובהקת . לא זו בלבד שכל טענותיו מבוססות על המקראות כפשוטם , ולפיכך יש בהן משום תרומה מובלעת או מפורשת להבנתם — אלא שעצם הדיון במשמעות של מצוות התורה ובתכליתן משלים ומרחיב את האמור עליהן בפירושיו לתורה . מהדורה מדעית מבוארת של 'יסוד מורא' היא , אם כן , חלק מהותי של מפעל ההדרת פירושי ראב"ע , המתקדם והולך במסגרת 'המכון לפרשנות המקרא היהודית ' שבאוניברסיטת בר אילן . מטרתה לתת בידי לומדי כתביו של ראב"ע וחוקרי משנתו נוסח בדוק ומהימן של הספר ( שמחמת קושיו נפלו בו שיבושים רבים יותר מאשר בכתביו האחרים , ( מבוקר על ידי מנגנון חילופי גירםאות , מפוסק בסימני י הפיסוק המקובלים כיום ומשובץ במראי מקום למובאות מהמקרא ומספרות חז " ל . הפנים ' מלווה בביאור מפורט , שמטרתו להבהיר את מה שסתם המחבר , לברר את מקורותיו , לזהות את בעלי הפלוגתא שלו ולהעגין את דבריו במשנתו הכוללת . לשנים עשר שערי הספר ולכל פיסקאותיהם ניתנו כותרות , ולכל שער — מבוא קצר , המגדיר את נושאו ומברר את תרומתו למהלך הטיעון . לספר כולו הקדמנו מבוא

הוצאת אוניברסיטת בר אילן


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר