תורה לכל באי העולם זרם אוניברסלי בספרות התנאים ויחסו לחכמת העמים