מחברות ליהודית קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון