כתב המנדט על פלשתינה 24 ביולי 1922

מועצת חבו הלאומים : הואיל ומעצמות ההסכמה העיקריות הסכימו , כדי לתת תוקף להוראות סעיף 22 של אמנת חבר הלאומים , להפקיד בידיה של מדינה לפי בחירתן של המעצמות האמורות את המנדט לניהול שטחה של פלשתינה , שלפנים השתייך לאימפריה הטורקית , לפי גבולות אשר יקבעו לו ; והואיל ומעצמות ההסכמה העיקריות גם הסכימו כי בעלת המנדט תהיה אחראית להוציא אל הפועל את ההצהרה , שפרסמה ממשלת הוד מלכותו בראשונה ב 2 בנובמבר 1917 והמעצמות האמורות אימצו אותה , בדבר הקמתו בפלשתינה של בית לאומי לעם היהודי , מתוך הבנה ברורה כי לא ייעשה דבר העלול לפגוע בזכויותיהן האזרחיות והדתיות של העדות הלא יהודיות הקיימות בפלשתינה או בזכויות ובמעמד הפוליטי שיהודים נהנים מהם בכל מדינה אחרת ; והואיל ובכך הוכרו הקשר ההיסטורי של העם היהודי לפלשתינה והסיבות לכינונו מחדש של ביתם הלאומי בארץ זי ; והואיל ומעצמות ההסכמה העיקריות בחרו להפקיד את המנדט על פלשתינה בידי הוד מלכותו מלך בריטניה ; והואיל והמנדט המתייחס לפלשתינה נוסח בתנאים שלהלן והוגש לאישור מועצת חבר הלאומים ; והואיל והוד מלכותו מלך בריטניה קיבל את המנדט המתייחס לפלשתינה והסכים להפעילו ...  אל הספר
מכון ון ליר בירושלים

הקיבוץ המאוחד