"הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" פרשנות ומסורות קריאה בטבריה ובבבל

יוסף עופר ויאמר ה' אלהים הם האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע ועתה פן ישלח ידו ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעלם ( בראשית , 'ג כב . ( שאלות מסוגים שונים עולות במחציתו הראשונה של פסוק זה : שאלות לשוניות מורפולוגיות , שאלות תחביריות על היחס בין חלקיו , שאלות פרשניות ומחשבתיות , ושאלות הקשורות לניקודו של הפסוק ולטעמי המקרא . מטרת המאמר ללבן את השאלות הלשוניות והפרשניות האלה , ולראות את הזיקה בינן ובין מסורת הקריאה של הפסוק - היינו ניקודו וטעמיו - בטבריה ובבבל . שתי דרכים עיקריות מצאנו בפירושו של הפסוק . הדרך הפשוטה היא זו שהלך בה רבי פפייס , כנאמר במדרש : דרש ר' פפייס הן האדם היה כאחד ממנו , כאחד ממלאכי השרת ( בראשית רבה בראשית פרשה כא ה , מהד' תיאודור-אלבק עמ' . ( 200 לפי הפירוש הזה נחלק המשפט אחרי המילה ממנו . במילה ממנו , שמשמעה 'מאתנו' ( כינוי לגוף ראשון ברבים , ( כולל הקב"ה את עצמו עם המלאכים , וקובע כי האדם דומה בתכונתו לכל אחד מבני הקבוצה הזאת , והריהו כאחד ממלאכי השרת . חלוקה כזאת של הפסוק עולה גם מתרגום השבעים ומן התרגום הסורי ( פשיטתא . ( גם מפרשים רבים הלכו בדרך הזאת , וניסו להתמוד...  אל הספר
תבונות