עמלק

יעקב מדן חלק א - מבואות א . האם קיים 'אחר' שאינו לגיטימי ? השאלה האם קיים 'אחר' שאינו לגיטימי על פי השקפתה של התורה , קשורה במידה רבה בשאלה , האם המוסר הוא מרכיב במערכת המצוות , שהקב"ה מצווה את האדם . שלילת קיומו של מאן דהו בשל מצב שנכפה עליו מעצם היותו ומלידתו שלא בקדושה , ובלא קשר למעשיו מכוח בחירתו החופשית , נראית כבלתי מוסרית בעליל . יתר על וו , כאשר התורה שוללת את קיומו של מישהו - ה'אחר , ' והקב"ה עצמו מכריז עליו מלחמה לדורות עולם , עולה שאלה נוספת , ולהשקפתנו - חמורה מקודמתה . האומנם קיים בהנהגתו של הקב"ה את העולם גמול של צדק ? והרי נראה , שאין אדם יכול ליתן את הדין , אלא על דבר שהוא יכול לקבל עליו אחריות , כלומר , שנעשה מרצונו שלו . אמנם , המקרא מלא בתורת הגמול , בגמול הטוב לעושי הטוב והישר בעיני , 'ה ובגמול הרע לעושי הרע בעיניו . אך הגמול אינו בהכרח קשור לצדק . הוא עשוי להיות , לטוב ולרע , תמריץ וחיזוק לציות לקב"ה ולשמירת מצוותיו , ובלא קשר למוסר . בתור שכזה , הגמול אינו אלא חלק מכוח שלטונו של הקב"ה בבריאה . שהרי לא מסתבר , שהגמול הוא צדק על קיום מצוותיו של הקב"ה , כשהצדק עצמו ...  אל הספר
תבונות