בחירת ירושלים - 'סיפור בבואה' לתיאור הכניסה לארץ

אמנון בזק א . פתיחה עם קבלת הידיעה על תחילתו של מרד אבשלום , ממהר דוד לעזוב את ירושלים : ויאמר דוד לכל עבדיו אשר אתו בירושלם קומו ונברחה כי לא תהיה לנו פליטה מפני אבשלם מהרו ללכת פן 1 ימהר והשגנו T ? ? והדיח עלינו את הרעה והכה T העיר לפי חרב ( שמ"ב ט"ו , יד . ( . 1 מאמר זה עוקב אחרי אמצעי ספרותי הרווח במקרא - המחשת מסרים על ידי שימוש בתבניות סיפורים מקבילות והשוואות בין 'סיפור המקור' ל'סיפור הבבואה' ( כהגדרתו של י' זקוביץ , מקראות בארץ המראות , תל אביב תשנ"ה , עמ' . ( 13 במספר מאמרים בעבר עמדנו על המסר המקראי העולה מהקבלת סיפור המקור וסיפור הבבואה : ' "עולם חסד יבנה" - בין מגילת רות לספר איוב , ' מגדים יח-יט , תשנ"ג , עמ' " ' ; 175-169 טוב לפני האלהים ימלט ממנה וחוטא ? לכד בה" - בין יוסף לאמנון , ' מגדים כז , תשנ"ז , עמ' ' ; 41-29 "וכאשר אבדתי אבדתי" - בין בת שבע לאסתר , ' בתוך : הדסה היא אסתר - ספר זיכרון להדסה אסתר ( דסי ) רבינוביץ , אלון שבות תשנ"ז , עמ' ' ; 46-33 "גלה כבוד מישראל אל הלקח ארון האלהים" - בין רחל לאשת פינחס , ' מגדים כח , תשנ"ח , עמ' ' ; 18-9 "ואת עבדו חשך מרעה" - ב...  אל הספר
תבונות