"...חוץ משערי אונאה" עיון בסיפור האגדה "תנורו של עכנאי"

עודד ישראלי א . פתיחה אחת התקופות החשובות והגורליות ביותר בתולדותיה של ההלכה היא תקופת דור יבנה , שבה התכנסו חכמים למפעלם ההיסטורי , כפי שמעידה על כך התוספתא : משנכנסו חכמים בכרם ביבנה , אמרי : עתידה שעה שיהא אדם מבקש דבר מדברי תורה ואינו מוצא , מדברי סופרים ואינו מוצא ... שלא יהא דבר מדברי תורה דומה לחברו . אמרו ו נתחיל מהלל ושמאי ... ( תוספתא עדויות פ"א ה"א , מהד' צוקרמנדל עמ' . ( 454 מתוך מקור זה למדים אנו , שעם חורבן הבית והמעבר של מרכז התורה ליבנה , עמדה בפני חכמי הדור שאלת ריבוי המסורות , ועמה גם הצורך לפסוק במספר רב של עניינים ששנויים היו במחלוקת . התמונה אותה מסרטטת בפנינו מסכת עדויות , שלפי הערכות מסוימות נערכה כבר בבית המדרש הזה עצמו , משקפת היטב את טיב פעלם של חכמיו . פרקיה של המסכת מלמדים , שחכמים אלו פתחו בליבון מחלוקותיהם של בית שמאי ובית הלל , והמשיכו בכינוס כל אותן מסורות שבהן - "חזרו בית הלל להורות כבית שמאי , " וכדומה . כמו כן הם אספו , סיננו וסידרו את עדויותיהם של זקני הדור וחכמיו , כמו ר' דוסא בן הרכינס , ר' חנניה סגן הכוהנים , ר' יוחנן בן גודגדא , ר' צדוק ועקביה בן...  אל הספר
תבונות