הלכת 'הגינות התלמיד' באספקלריית הדורות ובמבחן הפסיקה

נריה גוטל נכתב לכבודו ונדפס לזכרו של האי גברא רבא , מקים עולה של תורה , הרב משה צבי נריה זצ"ל , שעשה 'שאינם הגונים' - הגונים מבוא בשלוש סוגיות בבבלי למדנו על איסור ללמד תורה לתלמיד שאינו הגון . במהלך דיונם של אביי ורב דימי בסוגיית חולין ( קלג ע"א , ( סוגננו הדברים ביחס לענייני 'שכר ועונש . ' אמר ליה אביי לרב דימי , ופשטיה דקרא 2 במאי כתיב , אמר ליה בשונה לתלמיד שאינו הגון , דאמר רב יהודה אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון נופל בגיהנם , שנאמר ... אמר רבי זירא אמר רב כל השונה לתלמיד שאינו הגון כזורק אבן למרקוליס , שנאמר ...  אל הספר
תבונות