תוכן העניינים

פתיחה שער ראשון r הוראת תורה וחינוך הרבצת תורה : מניעים ויעדים הרב אהרן ליכטנשטיין 15 המשוכה הראשונה יהודה ברנדס 33 הלכת 'הגינות התלמיד' באספקלריית הדורות ובמבחן הפסיקה נריה גוטל 49 חירות כאחריות : על משנתו החינוכית של עמנואל לוינס שמואל ויגודה 75 חינוך או פעילות מעורבת בגיל ההתבגרות - שיקולים פסיכולוגיים טוביה פרי 163 האידאל החינוכי במשנתו של ר' חיים מוולוז'ין והגשמתו הלכה למעשה עזרא קהלני 177 מגמת חינוך למצוות - הווה או עתיד יהודה שביב 205 שער שני : תורה שבעל פה עיר הקודש והמקדש במשנת הרמב"ם היבטים הלכתיים ורעיוניים הרב יהודה עמיטל 221 המשנה באספקלריה אינטרטקסטואלית - עיון בשלוש משניות לאור סוגיות אגדיות בספרות התנאים והאמוראים אברהם וולפיש 233 ... " חוץ משערי אונאה" - עיון בסיפור האגדה "תנורו של עכנאי" עודד ישראלי 269 שער שלישי : מקרא ופרשנות בחירת ירושלים ' סיפור בבואה' לתיאור הכניסה לארץ אמנון בזק 285 " וימרו על ים בים סוף" - התכנית שלא התממשה יואב ברזלי 297 עמלק יעקב מדן 317 גזרה ובחירה בסיפור מותו של אחאב ( מל"א כ"ב ) מרדכי סבתו 397 " הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע" - פרשנות...  אל הספר
תבונות