תוכן העניינים

חלק עברי פתח דבר אורי ארליך נוסח תפילת שמונה עשרה בסידור ר' שלמה בן נתן ושאלת מוצאו של החיבור ט משה בר-אשר מטבע שטבעו חכמים בברכה ( עיון ראשון ) כז אלי גורפינקל השפעת תמורות מחשבתיות על נוסחי "אני מאמין" נא אהרן גימאני בית כנסת חג'אג'י שבצנעא והנהגתו של הרב מאיר צובירי קיג ראובן גפני מאבקים על הקמת בתי כנסת בשכונות פועלים , —1922 1934 ל ו לז חיים טלבי להשתלשלותה של קריאת שניים מקרא ואחד תרגום קנה נסים ליאון בית הכנסת הרב-עדתי בדור המדינה בישראל ן אתניות , אורתודוקסיה , לאומיות ומגדר קצא דליה מרקס סוגיות אידאולוגיות , תאולוגיות וספרותיות בליטורגיה הרפורמית הישראלית רכא מנחם קיסטר על מטבעות ריטואליים קדומים וגלגוליהם רסג רון ש' קליינמן מכירת עליות וכיבודים " ) מכירת מצוות ( " בבית הכנסת ו המנהג , התפתחותו וטעמיו רעט תקציר עברי של המאמר האנגלי שמא חלק אנגלי פתח דבר ר דוד הנשקה "בזרוע נטויה" ' פירוש למדרש ההגדה 11 תקצירים באנגלית של המאמרים העבריים 29  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן