III. מודלים המדגימים את אי-ההגדרה של חלוקה באפס

בפרק זה יוצגו חמישה מודלים שהוצעו על ידי קניפונג ובורטון Knifong < y ) 1 Burton . 19 S 0 לשם הוראת חילוק עם אפס . בכל אחד מהמודלים קיימת התייחסות לשלושת המקרים שנדונו ביחידת ההוראה . הצגת המודלים אפשרית בדרך פרונטלית , בעבודה בקבוצות ובשיטת הגייקסו . מומלץ לקיים עם הסטודנטים להוראה דיון ביתרונות ובחסרונות של הדרכים המוצעות בהקשר לחלוקה באפס . פרק זה אינו כולל דפי פעילות , והמורה יכול לבחור אם להציג את כל המודלים בכיתה או את חלקם . נוסף לדיון במודלים בהקשר לחלוקה באפס ניתן בדיון זה לעורר שאלות כלליות יותר לגבי שימוש בכל אחד מהמודלים המוצגים כאן להוראת מתמטיקה ( למשל , תחום הישימות של כל אחד מהמודלים , הכלליות שלו ועוד . ( חשוב להבליט את עוצמת ההנמקות התוך מתמטיות . ניתן לעשות זאת , למשל , באמצעות התייחסות כוללנית למודלים , תוך הדגשה כי בהקשר ל 0 : 0 ניתן להמחיש באמצעות המודלים מדוע ישנם פתרונות אפשריים שונים ל 0 : 0 ( אי קיום יחידות , ( אך לא ניתן להבהיר באמצעותם מדוע לא נבחר אחד מן הפתרונות האלו כפתרון יחיד .  אל הספר
מכון מופ"ת