II. המקרה הבלתי מוגדר של 0:0

במקרה זה קיימים ערכים מתמטיים רבים שיכולים להיות פתרונות פוטנציאליים , ובכל זאת הוחלט שלא להגדיר את . 0 : 0 בחלק זה נכללת פעילות אחת ( פעילות ( 19 העוסקת בחלוקה של אפס באפס .  אל הספר
מכון מופ"ת