I. המרכיב האלגוריתמי של הפעילות המתמטית

המרכיב האלגוריתמי מתייחס לכלל הפרוצדורות המתמטיות שהאדם לומד בילדותו , בנעוריו ומאוחר יותר . התלמיד לומד לחבר , לחסר , לכפול , לחלק וכוי . הוא לומד לפתור משוואות מסוגים שונים ומדרגות שונות , למצוא נג זרות ואינטגרלים . מטרה מרכ-זית של תרגול הפרוצדורות הסטנדרטיות היא להביא לכך שהן יבוצעו אוטומטית , ללא השקעת מחשבה . כתוצאה מכך יוכל הפותר להפנות את עיקר המאמצים המחשבתיים שלו , בעת פתרון הבעיה , להבנתה ולניסיון למצוא דרכים לפתרון . מבחינה היסטורית אנו עדים לגישות שונות למרכיב האלגוריתמי בלמידת המתמטיקה . בתחילת המאה , בהשפעת הגישות הביהוויוריסטיות אשר הדגישו את הקשרים בין גירויים לבין תגובות , רווחה הדעה שלפיה הוראת החשבון צריכה להתבסס על תרגול , אימון ושינון , אשר יובילו להשגת דיוק והגברת המהירות Thorndike . ) . ( 1922 תורנדייק ואחרים , בני תקופתו , טענו כי מיומנות חישובית מתפתחת בשלושה שלבים : א . לימוד פרוצדורה לביצוע חישוב כלשהו ( פרוצדורה יכולה להיות אפילו ספירה בע זרת האצבעות . ( ב . תרגול המביא להגברת הדיוק בביצוע התהליך הנלמד . ג . תרגול המביא להגברת מהירות החישוב . ההנחה המרכ-זית ...  אל הספר
מכון מופ"ת