דניאל שפרבר משחקי מלים ביוונית על משקל 'קטל'

בסיפור המפורסם על יציאתו של רבן יוחנן בן זכאי מירושלים הנצורה , י כפי שהוא מופיע באבות דרבי נתן נוסחה , 'א פרק , 'ד קוראים אנו על המצב ששרר בעיר ערב החורבן . שם נאמר , כי היו לאספסיינוס אנשים י שרויין 4 כנגד חומותיה של ירושלים , וכל דבר ודבר שהיו שומעין היו כותבין על החציי וזורקין לחוץ לחומה , לומר שרבי יוחנן בן זכאי מאוהבי קיסר הוא . ב'הערות לנו"א' הביא המהדיר שינויי נוסח מתוך כתבי יד , ' בהם כתוב : היו קוטלין לאספסיינוס שרויין נגד חומותיה וכר . ושוב ב'הוספה ב' לנוסחה א" שבעמי , 165 שם הגירסה היא : קטולין של אספסיינוס שרויין נגד חומותיה של ירושלים , וכל דבר ודבר שהיו שומעין היו כותבין באגרות ומורין בראש חצים שריב"ז מאוהבי קיצר ( י . ( אין כל ספק בעיני , כי הגירסה המקורית היא 'קוטלין' או , 'קטולין' ומתוך שמלה זו לא הובנה כל הצורך הוחלפה , קרי 'תוקנה' על ידי המעתיקים . 'אנשים'ל נראה לי כי נשתמר לנו כאן מונח יווני שיש בו משום משחק מלים על השורש העברי . 'קטל' שהרי אנשים אלה שירו הודעותיהם מעל פני החומה בראשי חצים היו בבחינת , 'קוטלין' 1 על סיפור זה מכל היבטיו ההיסטוריים על נוסחאותיו השונו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן