נפתלי שטרן המרכיב 'יש' במקרא ובעברית הישראלית

מבוא 0 . 1 בשנים האחרונות נכתבו חיבורים אחדים , שנושאם הוא מלת . 'יש' תיאור תמציתי ועם זה ממצה של חיבורים אלה מצוי במאמרה של אורה שורצולד , הדן בתופעות יש / אין נטויות בעברית המדוברת . ' בשל כך אין אנו חוזרים על כל אלה כאן . אנו נתרכז בשאלה מהו מקומה של מלת 'יש' בין מרכיבי הלשון העברית במקרא ובעברית הישראלית . או במלים אחרות : מהו חלק הדיבר שניתן לראותו כקטיגוריה הלשונית שמלת 'ישי מתמיינת לתוכה . גם פרופ' קדרי דן בשאלה זו , בעיקר על פני הסמאנטיקה של מלת 'יש' בתוך סביבתה התחבירית . במאמרו זה נאמר ש'המיון הרווח הוא "תואר , "הפועל אלא שחווית זו יש להבינה כמונח גג לכל אותן מלים שלא נמצא להן סיווג הולם בחלקי הדיבר העיקריים שנקבעו בלא סיוע תוכנן של . 'מלים 0 . 2 לנו נראה , שיש סיבה נוספת ( אולי בלתי מודעת ) לקביעה זו של 'יש' = 'תואר : 'הפועל מרכיבי הלשון העיקריים הם ארבעה : הפועל , השם , התואר ותואר הפועל . הם ניתנים לאבחון ולסיווג בדרך ההעמתה ועל יסוד ההנגדה בעזרת משתנים דקדוקיים — ועל כן אובייקטיביים — כגון : זמן , נטיית שייכות , מין ומספר . תואר הפועל יאובחן על פי משתנים אלה בדרך השלילה ,...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן