ירמיהו מלחי איזו היא תפילה קצרה ?

שנינו בתוספתא ברכות ( פ"ג -. ( היה מהלך במקום סכנה וליסטים מתפלל תפילה קצרה . איזו היא תפילה קצרה ? ר' אליעזר אומר עשה רצונך בשמים ותן נחת ליראיך בארץ והטוב בעיניך עשה ברוך שומע תפילה . ר' אלעזר בר צדוק אומר שמע צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתן ברוך שומע תפילה . אחרים אומרים צרכי עמך ישראל מרובין ודעתן קצרה יהי רצון מלפניך ה' א להינו שתתן לכל אחד ואחד צרכיו ולכל גויה וגויה כדי מחסורה ברוך שומע תפילה . זהו הנוסח בתוספתא דפוס ראשון ( וניציאה רפ"א . ( אך בתוספתא ברכות הוצאת צוקרמנדל ( כתב יד ערפורט ) כך הוא הנוסח : היה מהלך במקום הסכנה וליסטים מתפלל תפילה קצרה . איזו היא תפילה קצרה ? ר' אליעזר אומר עשה רצונך בשמים ותן נחת רוח ליראיך וכו' ברוך שומע תפילה . ר' יוסי אומר שמע קול תפילת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם ברוך שומע תפילה . ר' אלעזר בר צדוק אומר שמע קול צעקת עמך ישראל ועשה מהרה בקשתם . 'וכו אחרים אומרים צורכי עמך ישראל מרובין . 'וכו ובתוספתא כתב יד וינה שהוציא מוהר"ש ליברמן , מובאות דעותיהם של ר' אליעזר ( שם : ר' ליעזר ) ושל ר' יוסי ( שם : ר' יוסה ) וחסרה דעתו של ר' אלעזר בר צדוק . ( ופרופ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן