ביבליוגרפיה

ספרים חיצוניים ספר מקבים , א ד , מהדורת א' כהנא , ירושלים תש"ל . יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלביוס , ( חיי יוסף ( תרגם מ' שטיין , ( רמת גן . 1968 יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלביוס , ( מלחמת היהודים ( תרגם ש' חגי , ( ירושלים תשכ"ז . יוסף בן מתתיהו ( יוספוס פלביוס , ( קדמוניות היהודים ( תרגם א' שליט , ( ירושלים תל אביב תשכ"ג תשכ '' ז . מקורות תנא"ם ואמורא"ם מסכת עבורה ורה , מהדורת ש' אברמסון , ניו יורק תשי '' ו . תוספתא נזיקין ( בבא קמא בבא בתרא , ( מהדורת ש' ליברמן , ניו יורק תשמ"ח . מסכתות קסנות מסכת דרך ארץ , מהדורת מ' היגער , ניו יורק תרצ"ז . מסכת שמחות , מהדורת מ' היגער , ניו יורק תרצ"ז . מדרשי אגדה מדרש זוטא על מגילת איכה , מהדורת ש' בובר , וילנה תרנ"ה . מדרש זוטא על מגילת איכה , מהדורת ש' בובר , וילנה תרנ"ה . מדרשי רבה : בראשית , מהדורת תיאודור אלבק , ירושלים תשכ"ה ; ויקרא , מהדורת מ' מרגליות , ירושלים תשי"ג תש"ך ; שאר מדרשי רבה , דפוס וילנה . פסיקתא רבתי , מהדורת מ' איש שלום , ווינה תר"מ . ספרות גאונים אוצר הגאונים , ב"מ לוין , כרך רביעי , מסכת חגיגה , ירושלים תרצ"ח . גנזי שכטר , קובץ ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד