(הוויכוח בין הרב ש' גורן לבין הרב מ"צ נריה)

התנאים השונים שעל פיהם ניתן להתיר לאדם לשלוח יד בנפשו נוסחו בימינו על ידי הרב שלמה גורן כמסקנות בצורה של הלכות פסוקות , 1 הלכות למעשה , במאמר שכתב על מעשה ההתאבדות במצדה : א ) הנופל בידי אוייב אכזרי שעומד להורגו בזמן מלחמה וירא שיכופו אותו תוך כדי יסורים לעבור על סוג עבירות כאלה שנצטווינו ליהרג ולא לעבור כגון : עבודה זרה , גילוי עריות ושפיכות דמים , מצוה למות מיתת עצמו ולא ליפול בידי האוייב . ב ) הנופל בידי האוייב כנ"ל , העומד ודאי לכוף אותו לעבור על עבירות אחרות תוך יסורי מוות כבדים מנשוא , שבזמן רגיל אין מצוה ליהרג עליהם , אכל האוייב כוונתו תהיה להעבירו על דתו ואמונתו ולבסוף יהרגו אותו , דינו 2 כבשעת השמד , מוטב למות מיתת עצמו ולא ליפול בידי האוייב . ג ) כאשר נפילתו בשבי האוייב יביא לידי חילול השם ויתן בידי האוייב אמצעי להתפאר ולהתגדל בו , ובסופו של דבר יהרגו אותו , מצווה גם כן למות בידי עצמו ולא ליפול בידי האוייב , מעין מה שקרה לשאול המלך ולאנשי מצדה . ד ) כאשר קיים חשש שלפני המוות תוך כדי יסורים והתעללויות ינסה האוייב לסחוט ממנו ידיעות בטחוניות חשובות , שגם על אי מסירתם לידי האוייב...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד