התאבדות לשם כפרה וחזרה בתשובה בדברי חכמי אשכנז וספרד

מעשה נוסף שבו ר' יהודה החסיד מורה לתלמידיו ללכת למקום סכנה שבו הם עלולים להיהרג , כדי שיכפרו בכך על חטאם , מובא ברמז בדבריו של ר' יצחק מקורביל בספרו ספר מצוות קטן ( סמ"ק , ( מצוה ג ( הסמ"ק מצוריך , מהדורת הר שושנים , ירושלים תשמ"א , עמ' נא "-. ( המעשה של תלמידים שהלכו לחופה והזכירו שם והוצלו מרצחנים . 58 ראו : הרב יהושע שפירא , אשיב ממצולות , רמת גן תשס"ג , עמ' 32 , 37 ושם הערה עו . וציום לחזור שם ונהרגו . " תלמידיו של רבי יהודה חסיד נתקלו ברוצחים בדרכם לחופה וגברו עליהם על ידי הזכרת השם המפורש . רבי יהודה החסיד ציווה עליהם לכפר על חטאם ולחזור למקומם של הרוצחים בלא להזכיר שוב את השם המפורש . תלמידיו עשו כן ונהרגו על ידי הרוצחים . על איזה עוון נדרשו התלמידים לכפר , לא נאמר במפורש . יש שכתבו שהם נחשבו כרוצחים , כי גרמו להריגתם של יהודים אחרים . כך , למשל , מובא בהגהות בספר הסמ"ק מצוריך ( מהדורת הר שושנים , שם , אות ו : ( כל מי שהיה רוצה לילך לחופה היה צריך לעבור דרך עיר אחת וכל מי שבא שמה היה נהרג והם באו שמה ולא נהרגו לפי שהזכירו השם ושאר היהודים ראו שהם ניצולו ואמרו ודאי שהגזרה מבוטל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד