דברי תלמידי בעלי התוספות

רבנו אברהם ב "ר אפרים ההיתר לשחוט את עצמו ואת זרעו כדי לקדש את השם מובא אף ב'ספר סימני תרי"ג מצוות וסימני הוראות ודינים' לרבנו אברהם ב"ר אפרים . מטרת המחבר , אשר חי בסוף המאה השלוש עשרה באשכנז וכתב את חיבורו כנראה בשנת ל"א לפרט , לערוך קיצור מספר המצוות שכתב " הרב הגדול רבעו משה ב"ר יעקב מקוצי , " ולהביא את פסקיו של רבו , ר' טוביה בר' אליהו מויאנה , ( Vienne ) תלמידו של הריצב"א שעמד . 39 הביטוי "חס ושלום" בא זכרו גם בדברי רבנו תם בתוספות על עבודה זרה נז ע"ב ד"ה לאפוקי בעניין היתר הנאה מ"סתם יינם , " כסימן של רתיעה ממסקנה הלכתית מטעמים שברגש . . 40 ראו : כ"ץ , בין יהודים לגויים , עמ' 90 ; 91 כ"ץ , בין תתנ"ו לת"ח ת"ט , עמ' 322 . 323 42 41 בקשרים אמיצים עם ר' יחיאל מפריז . בסי' ג של חיבור זה , לאחר שהובאו דברי סמ"ג בעניין מצוות קידוש השם , נאמר : ואותם הקדושים ששחטו את עצמם וזרעם כשבאו לידי נסיון מפני שלא רצו לסמוך על דעתם , דאמרו רבותינו אל תאמין בעצמך עד יום מותך , והיו יראים שעל ידי אונס יהא שם שמים מחולל על ידם - כולם יש להם חלק לעולם הבא וקדושים גמורים הם , כדדרשינן אך את דמכם ל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד