חשיבות קידוש השם בעיני חכמי צרפת ואשכנז

חשיבות קידוש השם בעיני חכמי צרפת ואשכנז באה לידי ביטוי בדבר נוסף . בחינת השתלשלות עיקרון קידוש השם בספרות חז"ל והראשונים מעלה כי יש למסור את הנפש כדי לא לעבור על שלוש מצוות עיקריות . כך נקבע בעליית בית נתזה בלוד . "כל עבירות שבתורה אם אומרין לו לאדם עבור ואל תהרג יעבור ואל יהרג חוץ מעבודת כוכבים וגילוי עריות ושפיכות דמים" ( סנהדרין עד ע"א . ( והרמב"ם אכן פסק בהלכות יסודי התורה פ"ה ה"א : "כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל . ומוזהרין שלא לחללו שנאמר ולא תחללו את שם קדשי . כיצד כשיעמוד עובד כוכבים ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה או יהרגנו , יעבור ואל יהרג שנאמר במצות אשר יעשה אותם האדם וחי בהם , וחי בהם ולא שימות בהם , ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו . " וכן הוא מדגיש שוב עיקרון זה ( שם , ה"ד : ( "כל מי שנאמר בו יעבור ואל יהרג ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו . וכל מי שנאמר בו יהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה קידש את השם . " כלומר , לדעת הרמב"ם , יהודי מקדש את השם רק כאשר הוא נהרג על מצוות שנאמר עליהן יהרג ואל יעבור , ברם , ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד