דברי בעלי התוספות

רבנו תם 9 היתר הלכתי מפורש להריגה עצמית מצינו בשמו של רבנו תם . נראה שההיתר ההלכתי ניתן לאחר שאירעו המעשים ולנוכח הניסיונות הקשים של בני הדור . בתוספות על מסכת עבודה זרה יח ע"א ד"ה ואל מובא : אומר רבנו תם דהיכא שיראים פן יעבירום עובדי כוכבים לעבירה כגון ע"י [ על ידי ] יסורין שלא יוכל לעמוד בהם אז הוא מצוה לחבול בעצמו כי ההיא דגיטין ( נז 0 גבי ילדים שנשבו לקלון שהטילו עצמם לים . רבנו תם מתייחס לדבריו של ר' חנינא בן תרדיון בסיפור התלמודי ( עבודה זרה יח ע"א ) על נסיבות עינוייו ומותו . הרומאים שרפו את ר' חנינא בן תרדיון ואת ספר התורה שהיה מונח בחיקו כעונש על שלימד תורה ברבים . "כדי שלא תצא נשמתו מהרה , " הניחו הרומאים "ספוגין של צמר" מושרים במים "על ליבו . " תלמידיו בקשו ממנו : "פתח פיך ותכנס בך האש" וכך לא תתענה . אולם ר' חנינא בן תרדיון משיב לתלמידיו : "מוטב שיטלנה מי שנתנה ואל יחבל הוא בעצמו . " דהיינו , אדם שמתייסר באופן קשה , אסור לו לקרב את מיתתו כדי להקל על יסוריו בשעה שברור לו כי סופו למות . רבנו תם מסיק מתשובתו של ר' . 7 הברמן , עמ' פו . . 8 ראו : גולדין , עמ' 242 . 9 . 243 רבנו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד