האם חנניה, מישאל ועזריה ניסו להתאבד?

מדברי המדרש : '" יכול כשאול תלמוד לומר : 'אך , ' יכול כחנניה , מישאל ועזריה תלמוד לומר 'אך "' עולה שחנניה מישאל ועזריה ניסו להתאבד כפי שנהג שאול , שהרי במדרש הם נזכרים יחד עם שאול בהקשר לאיסור התאבדות , וכשאול אף הם מוצאים מכלל איסור מאבד עצמו לדעת . בדרך זו מפרשים רבותינו בעלי התוספות את דברי המדרש ( ראה לעיל : ( יכול אפילו כחנניה מישאל ועזריה ? תלמוד לומר "אך , " פירוש , יכול אפילו כמו אלו שמסרו עצמן לקידוש השם , שלא יוכל לחבול בעצמו אם הוא ירא שלא יוכל לעמוד בניסיון ? תלמוד לומר : "אך , " כי בשעת השמד יכול למסור 32 עצמו למיתה ולהרוג עצמו . באופן דומה יש להבין את דברי הברייתא במסכת פסחים נג ע"ב : עוד זו דרש תודוס איש רומי , מה ראו חנניה מישאל ועזריה שמסרו עצמן על קדושת השם לכבשן האש ? נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים , ומה . 32 אך בפירוש השני כתבו רבותינו בעלי התוספות : "יכול כחנניה וחבריו שכבר נמסרו למיתה ? תלמוד לומר : 'אך , ' אבל אינו יכול להרוג את עצמו . " דהיינו , חנניה וחבריו לא ניסו להתאבד , אלא אחרים השליכום לכבשן האש . וכן מובא באורחות חיים , שם בשם יש מפרשים . . 33 המילים "על ק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד