הערות

. 1 חוקרים העוסקים בטיפולוגיה של אוריינטציות כתכניות ההכשרה של המורים משתמשים לעתים במונחים אחרים לציון שתי התפיסות הבסיסיות הללו . קנדי ( Kennedy , 1989 ) מבחינה בין שני מודלים בסיסיים להוראה טובה ותכניות הכשרה המכשירות את המורים בהתאמה למודלים אלה : . 1 המודל של המורה הרפלקטיבי ; Reflective practitioner model - ו . 2- מודל של סטנדרטים פרופסיונליים - Professional standards model - אשר חופף את התפיסה של ההוראה כמדע יישומי . במודל זה אמור המורה הטוב ליישם ידע מרשמי , Prescriptive knowledge - ברור וחד-משמעי , שמחקר ההוראה ומקורות ידע אחרים מעמידים לרשותו . חוקרים אחרים רואים תפיסה זו של ההוראה כ"רציונלית-טכנית" . ( Schon , 1988 ; Doyle , 1990 ) Technical rationality - . 2 למר יצחק איזק נתונה תודתי על שהעיר את תשומת לבי לקטע המצוטט מתוך פירושו של הרב שמשון רפאל הירש לספר דברים . . 3 על מצבי ההוראה האלה ראו בהרחבה בספר , זילברשטיין ואחרים , , 1994 "ניתוח מצבי הוראה ודיוקנו של מורה מקצועי בהוראת המקרא לחטיבת הביניים , " הוצאת מופ"ת , משרד החינוך והתרבות , עמי . 331-229 , 301-300 , 313 , 262...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה