הוראה רפלקטיבית: קטגוריה פורמלית או קטגוריה תלוית תוכן?

מעבר לשאלה של הגדרת מהות ההוראה כעיסוק - האם מדובר בתהליכים של עיבוד מידע וקבלת החלטות או שמדובר באומנות הבנויה על שימוש במיומנויות כשאר האומנויות , האם היא בבחינת מדע יישומי או עיסוק בעל אופי פרקטי-רפלקטיבי - קיימת השאלה : מה זאת הוראה טובה ? שאלה זאת עולה בהקשר ליעדי החינוך הנכספים . כשם שקיימות כמה אידאולוגיות חינוכיות הגורסות יעדי חינוך שונים , כך קיימות גם כמה השקפות באשר לשאלה מהי ההוראה הראויה . חוקרים שניתחו תכניות הכשרה של מורים בארה"ב ( Nemser , 1996 , Zeichner , 1994 Doyle , 1990 ; Feiman- ) הציעו טיפולוגיות למיון תכניות ההכשרה על כסיס מסגרות קונצפטואליות או פרדיגמות המייצגות אידאולוגיות חינוכיות שונות והמשמשות כבסיס רעיוני לתכניות ההכשרה לסוגיהן . ההבדלים בין הטיפוסים של תכניות ההכשרה מבוססים על ניסוח יעדי חינוך שונים ובהתאמה להם על ניסוח תפיסות שונות באשר להוראה הראויה . פיימן-נמסר ( Feiman-Nemser , 1990 ) מציעה מודל של חמש אוריינטציות שניתן למצוא במסגרות הקונצפטואליות בתכניות ההכשרה . האוריינטציות במודל זה יש בהן חפיפה רבה למסורות אידאולוגיות במיונו של צייכנר ולטיפוסי מור...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה