תרשיס ‭.1‬ הש9עת ה1ען על האורגות הץו גגיטיכיות של העור ה כשלושה טלכי הוראה