מושאי הרפלקציה

ואן מאנן ( Van Manen , 1977 ) מבחין בין רפלקציה טכנית ( technical reflection ) שבה נבחנת יעילות האמצעים להשגת המטרות , רפלקציה פרקטית - ( reflection practical ) שבה גם המטרות עומדות לבחינה , ורפלקציה ביקורתית - ( reflection critical ) שבר ; מופעלים היבטים מוסריים-חברתיים בשיפוט והערכה . הרפלקציה הטכנית מופיעה בהקניית מיומנויות לניהול וארגון כיתה , למשל . הוראת הזוטא ( micro teaching ) יכולה לשמש כאסטרטגיה חשובה בטיפוח סוג רפלקציה זה . סטודנטים מחשיבים חלק זה בהכשרתם . הם חשים שבחלק זה מציידים אותם בכלים להתמודדות מוצלחת במטלות ההוראה מיד עם כניסתם להוראה בכיתה . הרפלקציה הפרקטית מופיעה , ככל הנראה , כאשר המורה הטירון רוכש ניסיון ונוכח לדעת שההוראה היא תופעה מורכבת ובה מתקיימות אידאולוגיות ומטרות מתחרות והיא רצופה בדילמות המצריכות ומאפשרות בחירה . הרפלקציה הביקורתית מופיעה כאשר היבטים מוסריים וחברתיים נכנסים לשיקולי הדעת הפדגוגיים-דידקטייס . היא כרוכה במושגים של האכפתיות כלפי הזולת ודאגה לרווחתו של התלמיד . ( Nodding , 1984 ; Henderson , 1992 ) ( Carring ) ייתכן שניתן לראות את הזיקה בין...  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה