פרק שני: רפלקציה והוראה רפלקטיבית

שני המונחים - פרקטי ורפלקטיכי - בהגדרה המייצגת את תפיסת מהות העיסוק בהוראה צריכים הבהרה . שעה שלגבי משמעות המונח הראשון בהקשר ההוראה קיימת מידה רבה של הסכמה , לגבי המונח השני קיימת קשת רחבה של הגדרות ושל מודלים תאורטייס המנסים לתאר ולהסביר את משמעות המונח בהקשר ההוראה . אי לכך נציג את הבנתנו את המונח הראשון בקצרה ונאריך בדיון על המונח השני הרבמשמעותי .  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה