תוכן העניינים

מבוא : עת לשינוי 3 פרק ראשון : שתי תפיסות הוראה בסיסיות ההוראה כמדע יישומי 5 ההוראה כעיסוק פרקטי רפלקסיבי 9 פרק שני : רפלקציה והוראה רפלקסיבית ההוראה כעיסוק פרקסי 11 ההוראה כעיסוק רפלקסיבי 12 מושאי הרפלקציה 13 גורם הזמן ברפלקציה 15 רפלקציה היא גם עניין של עמדות 18 האם הרפלקסיביות היא מצב טבעי ? 19 הוראה רפלקסיבית : קטגוריה פורמלית או קטגוריה תלוית תוכן ? 23 הוראה רפלקסיבית כקטגוריה פורמלית 24 הוראה רפלקסיבית תלוית אוריינטציה חינוכית 25 בין התאוריה למעשה ; הוויכוח המתמשך 27 פרק שלישי : קווים לתכניות הכשרה והשתלמות חלופיות שלושת מסלולי ההתנסות ; מפתח להתפתחות המורה הרפלקסיבי 30 - מסלול ההתנסות האישית 31 התנסות עמיתים 32 התנסות הזולת - ספרות מקרים 33 פרק רביעי : הוראה רפלקסיבית בפרספקטיבה של התפתחות בזכות רציפות הטיפוח של המורה הרפלקסיבי 35 שלבים בהתפתחות ההתנהגות הרפלקטיבית של המורים 37 פרק חמישי : קישור קצוות ושילוב אורגני של גישות שונות 39 הערות מסכמות 43 הערות 46 ביבליוגרפיה 48  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה