ההוראה כעיסוק פרקטי-רפלקטיבי; קווים לתכניות הכשרה והשתלמות חלופיות

משה ז > לברשט » ן משרד החינוך התרבות והספורט גף להכשרת עובדי הוראה ההוראה נע 7 > ח 7 ן 0 רקג - >\ רפלקט > ב ;> קומם לתכמות הנשרה והשתלמות חלוטות פרופ' משה חלברע \ ט » ן מכון מופ"ת מחקר ופיתוח תכניות בהכשרת עובדי הוראה תעגנ ' ח חוברת מסי ו בסדרה / / ^ 7 J 7 n "J  אל הספר
מכון מופ"ת

ישראל. משרד החינוך. האגף להכשרת עובדי הוראה