פתיחה

9 ת'חה כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקיים ושאינה לשם שמים אין סופה להתקיים . איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים ? זו מחלוקת הלל ושמאי . ושאינה לשם שמים ? זו מחלוקת קרח וכל עדתו [ אבות , ה יז . [ בעולמה של תורה שבעל פה נחשב הלל כממשיך דרכו של עזרא הסופר : כשמת הלל הזקן הספידוהו : הי חסיד , הי עניו , תלמידו של עזרא הסופר ( סוטה , מח ע"בן . תודעת הרציפות שבין הלל לעזרא הסופר משמרת ומדגישה את המשך יצירת התורה וחידושה . עמדנו בשער הראשון על מפעלם של אנשי כנסת הגדולה בהוצאת התורה מהיכל ה' לארצות החיים . זהו גם תמצית מפעלו של הלל הזקן . הוא יאבק על הכנסת רוח האדם לתוך בית המדרש ויחדש מידות שהתורה נדרשת . הוא יאבק על פתיחת שערי בית המדרש לכל אדם ועל נתינת הזדמנות לכול . הוא יפעל למציאת פרשנות הלכתית המאפשרת התמודדות עם מציאות משתנה ( כמו סוגיית השמיטה והפרוזבול . ( הוא יפגיש את עולם הקודש עם עולם החול וינסה לעצב את דמות האדם השלם . מולו פועלים שמאי ותלמידיו . הם מייצגים את העולם הישן והבטוח . הם ישתדלו לשמר את המסורת ולצמצם את החידוש . הם ישתדלו לסנן מבית המדרש תלמידים שאינם קשורים לעולמם של חכמי...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)