הערות לשער ראשון

הערות לשער ראשון 1 קיימים ויכוחים רבים בין היסטוריונים על מקומם הראלי של אנשי כנסת הגדולה בתולדות ישראל ( ראו על כך בספרו של ח"ד מנטל , אנשי כנסת הגדולה , תל אביב תשמ"ג , חלק שני , עמ' , ( 88-63 אך אנו במסגרת זו ניזונים רק מדברי חז"ל על כל מרחבי התורה . 2 להדרתם של הכהנים משלשלת העברת התורה ראו במאמרו של מ"ד הר , "הרצף שבשלשלת מסירתה של התורה , " ציון , מד ( תשל '' ט , ( עמ' . 56-43 הוא אמנם מבקש לקבוע את זמן עריכת המקורות ולהראות שתהליך הדרה זה נעשה בסוף תקופת החשמונאים , אך כאמור אני מבקש להקשיב למקורות עצמם ולא לזמן עריכתם . 3 משתמשים בגמרא זו כשרוצים לתאר את ירידת הדורות . ראו לדוגמה במכתב תוכחה שכתב החתם סופר לקהילת טריעסט באיטליה בנושא אפיית מצות על ידי ילדים קטנים ( שו"ת חת"ס , חלק ה , השמטות קצו : ( "כמדומה לי המכשלה הזאת תחת ידם כי משנים קדמוניו' הי' הנערי' בקיאי' בהלכה כמו שאמרו חז"ל : 'בדורו של חזקי' מלך יהודה בדקו מדן ועד באר שבע ומצאו אפילו קטנים שבישראל בקיאים בהלכות טומאה וטהרה . ' כך היה אז בימי קדם , הנערים בחורים לומדי תורה ויראת ה , ' ואז סמכו גם הדיינים וחכם הכולל ע...  אל הספר
משכל (ידעות  ספרים)