ב. מפתח מקורות

ב . מפתח מקורות ' משנה בבא בתרא אז 193 ח ה 266 ח ח 105 ט א 124 ט ה 283 , 282 י ג 193 ביצה ד , ב 192 בכורות חד 186 ברכות ב ה 141 גטין ג א 186 , 105 דה 38 הא 258 ה ה 327 , 130 , 104  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי