ב. מחקרים

ב . מחקרים אביגד נ , ' בית שערים , ג , ירושלים תשל"ב . אברמסון ש , ' עניינות בספרות הגאונים , ירושלים תשל"ד . אופנהיימר א , ' 'המרכז בנציבין בתקופת המשנה , ' מ ' שטרן ( עורך , ( אומה ותולדותיה , א , ירושלים תשמ"ב , עמ ' , — . 150-141 'טוהרת הייחוס בבבל התלמודית , ' י ' ברטל וי ' גפני ( עורכים , ( ארוס אירוסין ואיסורים : מיניות ומשפחה בהיסטוריה , ירושלים תשנ '' ח , עמ ' , — . 82-71 'משיחיותו של בר כוכבא , ' צ ' ברם ( עורך , ( משיחיות ואסכטולוגיה , ירושלים תשמ"ד , עמ' , — . 165-153 'נהרדעא ונציבין בתקופה הפרתית , ' בר אילן , כו-כז ( תשנ " ה , ( עמ' . 130-117 אורבך א " א , ההלכה : מקורותיה והתפתחותה , גבעתיים , — . 1984 'הלכות ירושה וחיי עולם , ' דברי הקונגרס העולמי הרביעי למדעי היהדות , א , ירושלים תשכ " ז , עמ' . 149-133 , — 'הלכות עבודה זרד , והמציאות הארכיאולוגית וההיסטורית במאה השנייה ובמאה השלישית , ' ארץ ישראל , ה ( תשי '' ט , ( עמ' , — . 205-189 חז " ל - פרקי אמונות ודעות , ירושלים תשכ '' ט . , — מעולמם של חכמים , ירושלים תשמ " ח . , — 'מעמד והנהגה בעולמם של חכמים , ' דברי האקדמיה...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי