א. מהדורות של ספרות חז"ל

א . מהדורות של ספרות חז"ל אבות דרבי נתן , מהדורת ש " ז שכטר , וינה תרמ"ז . אוצר הגאונים , מהדורת ב"מ לוין , חיפה וירושלים תרפ"ח-תש " ג . בראשית רבה , מהדורת י ' תיאודור וח ' אלבק , ירושלים תשכ " ה . דברים רבה , מהדורת ש ' ליברמן , ירושלים תשל"ד . ויקרא רבה , מהדורת מ ' מרגליות , ירושלים תשי '' ג . מדרש תהלים , מהדורת ש ' בובר , וילנא תרנ"א . מדרש תנאים לדברים , א-ב , מהדורת ד " ןי הופמן , ברלין תרס '' ח-תרס " ט . מכילתא דרבי ישמעאל , מהדורת ח '' ש הורוויץ וי " א רבין , ירושלים תש " ל . מכילתא דרשב " י , מהדורת י " נ אפשטיין וע '' צ מלמד , ירושלים תשל"ט . ספרי זוטא לבמדבר , מהדורת ח '' ש הורוויץ , ירושלים תשכ"ו . ספרי לבמדבר , מהדורת ח '' ש הורוויץ , ירושלים תשכ " ו . ספרי לדברים , מהדורת א " א פינקלשטין , ניו יורק תשכ"ט . פסיקתא דרב כהנא , מהדורת ד ' מנדלבוים , ניו יורק תשמ " ז . פסיקתא רבתי , מהדורת מ ' איש שלום , וינה תר '' ם . שיר השירים רבה , מהדורת ש ' רונסקי , ירושלים-תל אביב תש " ם . שמות רבה , מהדורת א ' שנאן , ירושלים-תל אביב . 1984 4 תוספתא , מהדורת מ " ש צוקרמנדל , ירושלים ת...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי