ג. 'מצילות אותנו מן החטא'

ג . 'מצילות אותנו מן החטא ' לצד התכלית של ההולדה נשמעת במקורות התלמודיים גם התפיסה שהנישואים אמורים לשמש תריס בפני היצר המיני . הסוגיה העיקרית שבה באה תפיסה כזו לידי ביטוי היא זו שבבבלי , קידושין כט ע " ב . נאמר שם : משתבח ליה רב חםדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא . אמר ליה : כשיבא לידך הביאהו לידי . כי אתא חזייה דלא פרים םודרא . אמר ליה : מאי טעמא לא פריסת םודרא ? אמר ליה : דלא נםיבנא . אהדרינהו לאפיה מיניה . אמר ליה : חזי דלא חזית להו לאפי עד דנסבת . רב הונא לטעמיה , דאמר : בן עשרים שנה ולא נשא אשה כל ימיו בעבירה . בעבירה סלקא דעתך ? אלא אימא כל ימיו בהרהור עבירה . אמר רבא וכן תנא דבי ר ' ישמעאל : עד עשרים שנה יושב הקב " ה ומצפה לאדם מתי ישא אשה , כיון שהגיע עשרים ולא נשא אומר תיפח עצמותיו . אמר רב חסדא : האי דעדיפנא מחבראי דנסיבנא בשיתסר , ואי הוד . נסיבנא בארביסר הוה אמינא לשטן גירא בעיניך ' . נמצא בתוספתא , כתובות א , א ( מהדורת ליברמן , עמ' , ( 56 והוא חדר אף למשנה גופה . ראו : ש' ליברמן , תוספתא כפשוטה , ו ( כתובות , ( עמ' . 185 אבל לפי האמור בהמשכה של סוגיית הירושלמי , גם ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי