ג. סבלונות

ג . סבלונות אף על פי ש ' תשלום הנישואים ' העיקרי שרווח בחברה היהודית בתקופת המשנה והתלמוד היה הנדוניה , סוגיה אחת בתלמוד הבבלי ( בבא בתרא קמד ע"ב-קמה ע"א ) שומת הנדוניה נדונה במקום אחר ( תוספתא , כתובות ד , יג [ מהדורת ליברמן , עמי . ([ 69 וראו דבריהם של ליברמן ( תוספתא כפשוטה , שם ) וקצוף ( שם , עמ ' , 23-22 ובהערותיו לגולאק , שם , עמ ' , 90 סעיף . ( 2 75 תופעה דומה קיימת במקורות סוריים . גם שם מדובר לעתים על מתנת נישואים שהגבר נתן , לכאורה , לאשתו בנישואים , אך לאמיתו של דבר הכוונה היא להתחייבות שלו לעתיד , שנרשמה בשטר הנישואים . ראו להלן , בנספח לפרק זה . 76 ראו : שיטה מקובצת לכתובות מד ע " ג - ) אוצר הגאונים לכתובות , התשובות , סימן תצט , עמ' ;( 200 תוספות לכתובות סו ע " ב , ד"ה 'וכשחתן' - ) אוצר הגאונים , שם , לקוטי פירוש רבינו חננאל , סימן צט , עמ ' . ( 51 וכלשון הריטב"א בחידושיו , מהדורת מ ' גולדשטיין , ירושלים תשמ"ב , עמ' תקמד : 'ולפי פירוש הירושלמי ופי' ר"ח פי' ר " י ז"ל , מה שהחתן פוסק מכלים שלו , שנותן לה להיות תחת מעות שהכניסה לו . ' פירוש זה נתקבל על דעת ליברמן , בפירושו ל...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי