ב. בבל

ב . בבל נורמה דומה רווחה בבבל . מ '' ד יודלביץ ציין : 'אחרי מות בעליהן לא נשארו [ הנשים היהודיות ] אלמנות לכל ימי חייהן ... באלמנות מחוזא אנו מוצאים כי נשאו פעם שניה לאיש , כמו שעשו נשי היהודים במקומות אחרים . ' אף על פי שהדוגמאות שהביא לביסוס טענתו הן בודדות בלבד , אין ספק שהצדק עמו . מציאות של נישואים שניים עומדת ברקען של כמה מימרות של אמוראי בבל ושל כמד , דיונים בתלמוד הבבלי , ומצויות דוגמאות רבות המלמדות על שכיחותה בקרב יהודי בבל . כך , למשל , את המלצתם של אנשי ירושלים 'לא תבשל בקדירה שבישל בה חבירך ' ( בבלי , פסחים קיב םע"א , ( פירש רב פפא : 'גרושה בחיי בעלה ... ואי בעית אימא = ) ואם תרצה אמור : ( אפילו אלמנה , שאין כל האצבעות שוות ' ( שם . ( הפסוק 'בניך ובנותיך נתונים לעם אחר ' ( דברים כח , לב ) נתפרש בפי רבי ירמיה בר אבא כמכוון 12 בראשית רבה יז , ג ( מהדורת תיאודור אלבק , עמ' ;( 153 ויקרא רבה לד , יד ( מהדורת מרגליות , עמ' תתד ;( במקבילה שבירושלמי , כתובות יא ג , לד ע ' יב , חסר פרט זה . 13 שם . 14 ירושלמי , קידושין ג יא , סד רע"ג . השוו לעיל , פרק ו , הערה 15 . 48 בתלמוד הבבלי ...  אל הספר
מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי